Menu
  • Google Search
  • Google Translate
Winscombe Primary School

2020 to 2021

2020 to 2021

 

2020-2021

FGB

23/09/20

FGB

08/12/20

FGB

04/02/21

FGB

30/03/21

FGB

19/05/21

FGB

07/07/21

Lorna RichardsonYYYYYY
John FowlerYYYYYY
Ina-Maria BamfordYYYYYY
Ian ChadwickYYYYYY
Belinda HancockYYYYYY
Mo TownsendYYYYa/aY
Andrea MuxworthyYYYYYY
Andrew HawkesYa/aYYYa/a
Christopher LeeYYYa/aY-
Sven BassettYYYYYY
Angie StevensYYYYYY

 

Y - Attended

a/a - Apologies Accepted

n/a - Not yet Appointed as Governor

R - Resigned/Retired as Governor

C - Cancelled

Top